Algemene voorwaarden

Geldende bij de inbreng ter verkoop in veiling van roerende zaken.

Artikel 1 Definities

InbrengerNatuurlijk- of rechtspersoon die roerende zaken via opdrachtnemer Handel en Wandel aanbiedt ter veiling.
BiedenHet online afgeven van een bindend geldbedrag waartegen men (een) kavel(s) wil kopen.
TaxateurHet uitbrengen van een waardeoordeel door een daartoe bevoegde persoon met een bepaald doel.
AfhaaldagEen dag na de veiling die van te voren is vastgesteld, waarop kopers van kavels de roerende zaken kunnen afhalen.
Handel & WandelOpdrachtnemer van de inbrenger, vertegenwoordigd door de bedrijfsleider.
VeilingkostenTransportkosten, restauratiekosten, commissies, keurkosten, eventuele verzekeringskosten en eventuele van te voren afgesproken overige kosten alsmede BTW.
VerkoopvoorwaardenDe algemene voorwaarden geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken tussen het betreffende veilinghuis en de koper.
HerveilenOnverkochte roerende zaken bij een volgende veiling opnieuw ter veiling aanbieden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de schriftelijke overeenkomst tussen Handel & Wandel en de inbrenger, voor zover de onderdelen van de schriftelijke overeenkomst betreffende koop, verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring betreffen, tenzij uitdrukkelijk anders nagekomen.

2.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door Handel & Wandel aanvaard.

Artikel 3 Overeenkomst van opdracht

3.1 De inbrenger geeft aan Handel & Wandel opdracht de door hem ingebrachte en door Handel & Wandel in ontvangst genomen roerende zaken te onderzoeken, te taxeren en ter veiling te verkopen, conform artikel 400 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

3.2 De inbrenger machtigt Handel & Wandel om op naam van Handel & Wandel de voorwerpen ongeacht of het alle dan wel enkele stuks betreft te verkopen onder door Handel & Wandel vast te stellen veilingvoorwaarden.

3.3 De inbrenger kan in overleg met Handel & Wandel een minimumprijs (limiet) afspreken die voorafgaand aan de veiling schriftelijk in de overeenkomst van opdracht wordt vermeld. In beginsel worden roerende zaken vrij geveild. Indien een gunbedrag tussen inbrenger en Handel en Wandel wordt overeengekomen, heeft dit gunbedrag enkel gelding als dit voorafgaand aan de veiling schriftelijk is vastgelegd in de overeenkomst van opdracht.

3.4 De ontvangst van roerende zaken verplicht Handel & Wandel echter niet deze te verkopen of in veiling te brengen. Indien Handel & Wandel de voorwerpen niet wenst te verkopen of in veiling te brengen, zal hij dit binnen vier weken nadat de roerende zaak is ingebracht aan de inbrenger meedelen.

Artikel 4 Rechten en verplichtingen inbrenger

4.1 De inbrenger dient zich op eerste verzoek van Handel & Wandel te legitimeren.

4.2 De inbrenger garandeert dat hij als eigenaar of anderszins gerechtigd is de roerende zaken ter veiling aan te bieden en vrijwaart Handel & Wandel voor alle aanspraken van derden ter zake. Op dit punt is geen onderzoeksplicht vereist van Handel & Wandel. Op het moment dat de inbrenger zich legitimeert en verklaart eigenaar te zijn van een roerende zaak, mag Handel & Wandel afgaan op de waarheid van deze verklaring.

4.3 De inbrenger is op eerste verzoek van Handel & Wandel verplicht inlichtingen met betrekking tot de herkomst van de voorwerpen jegens Handel & Wandel te verstrekken onderbouwd met bewijsmaterialen. De inbrenger is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verschaffen van onjuiste of misleidende informatie en/of van andere aan de inbrenger te wijten omstandigheden en vrijwaart Handel & Wandel voor alle aanspraken van derden terzake.

4.4 De inbrenger verklaart dat de verkoop ter veiling van de roerende zaken niet wordt belemmerd door nationale of internationale wettelijke bepalingen.

4.5 Het is de inbrenger niet toegestaan op de door hem ingebrachte roerende zaken te bieden.

4.6 De rechten en plichten uit hoofde van deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de inbrenger en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 5 Rechten Handel & Wandel

5.1 Het opnemen van roerende zaken in een veiling of uitsluiting daarvan, evenals enige mededeling met betrekking tot een roerende zaak in de veilingcatalogus of in een brochure, staat uitsluitend ter beoordeling van Handel & Wandel, die gerechtigd is een taxateur te raadplegen zonder met betrekking daartoe enige verantwoordelijkheid te aanvaarden.

5.2 Handel & Wandel aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de inbrenger met betrekking tot door of namens Handel & Wandel gegeven adviezen betreffende de ingebrachte roerende zaken.

5.3 Handel & Wandel heeft het recht te bepalen in welke van zijn veilingen een roerende zaak ter verkoop zal worden aangeboden.

5.4 Inbrenger verklaart dat Handel & Wandel gerechtigd is alle ter verkoop aangeboden roerende zaken te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor als na de veiling, rekening houdende met geldende wettelijke bepalingen. Handel & Wandel behoudt het auteursrecht op al deze afbeeldingen.

Artikel 6 Terugname door inbrenger

6.1 Indien een roerende zaak eenmaal ter veiling is aangeboden, kan het niet door de inbrenger worden teruggenomen dan na betaling van de afgesproken commissie (verhoogd met alle eventuele gemaakte kosten) of minder, indien Handel & Wandel dat redelijk vindt, van de overeengekomen minimumprijs (limiet), zoals vermeld in artikel 3.3, of, indien geen limiet is overeengekomen, van de te verwachten veilingopbrengst waarvoor Handel & Wandel de roerende zaak taxeert.

Artikel 7 commissie

7.1 In geval van verkoop van de roerende zaken ter veiling bedraagt de aan Handel & Wandel verschuldigde commissie een van te voren schriftelijk overeengekomen percentage van de som waarvoor is verkocht.

Artikel 8 Terugnameverplichting Handel & Wandel

8.1 De inbrenger is ermee bekend dat het betreffende veilinghuis zich in zijn verkoopvoorwaarden (zijnde de algemene voorwaarden geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken tussen het betreffende veilinghuis en de koper) tot het volgende bereid heeft verklaard: “Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde roerende zaken in de catalogus uitgesloten, is – behoudens een aantal in de algemene voorwaarden geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken genoemde gevallen –Handel & Wandel bereid om geveilde roerende zaken tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van drie weken na de verkoop ten genoegen van Handel & Wandel bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben.”

8.2 De inbrenger machtigt onherroepelijk Handel & Wandel, bij naar het uitsluitend oordeel van Handel & Wandel van toepassing zijn van de onder 8.1 genoemde omstandigheden, de koop te ontbinden tegen restitutie van koopprijs en veilingkosten. Door de ontbinding van de koop geldt de roerende zaak of de roerende zaken als onverkocht in de zin van artikel 12 van deze voorwaarden.

Artikel 9 Betaling aan inbrenger

9.1 Handel & Wandel betaalt aan de inbrenger de opbrengst van de verkoop verminderd met alle ten laste van inbrenger komende kosten en lasten, zoals commissies en eventuele transportkosten, restauratiekosten, keurkosten, verzekeringskosten en eventuele van te voren afgesproken overige kosten alsmede BTW, hierna te noemen: “veilingkosten”, mits Handel & Wandel de koopsom volledig heeft ontvangen van de koper en door de koper geen beroep op de terugnameverplichting van Handel & Wandel is gedaan in de zin van artikel 8 van deze algemene voorwaarden, welk beroep door Handel & Wandel is erkend en geen ontbinding van de verkoop in de zin van artikel 10 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden.

9.2 Betaling van de vergoeding vindt gewoonlijk plaats binnen 30 dagen na de afhaaldag, tenzij een bericht als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden van de koper is ontvangen of een ontbinding van de verkoop in de zin van artikel 10 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden.

9.3 Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien voorafgaande aan de veiling aan alle ter zake geldende voorschriften is voldaan onder andere met betrekking tot de inkoopverklaring. Zulks ter uitsluitende en uitdrukkelijke beoordeling van Handel & Wandel.

Artikel 10 Gevolgen ontbinding door koper

10.1 In het geval er sprake is van terugname als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden of de koopovereenkomst met de koper om andere redenen ontbonden wordt dan is Handel & Wandel gerechtigd om de eventueel reeds aan inbrenger betaalde vergoeding terug te vorderen, alsmede alle overige ten gevolge van deze ontbinding door Handel & Wandel geleden schade en kosten, waaronder ook rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 11 Gevolgen ontbinding door Handel & Wandel

11.1 De inbrenger is ermee bekend dat het betreffende veilinghuis zich in zijn verkoopvoorwaarden, het recht heeft voorbehouden om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt of de voorwerpen niet tijdig afhaalt, de koopovereenkomst te ontbinden.

11.2 De inbrenger erkent uitdrukkelijk het recht van Handel & Wandel om zijn schade en kosten in het geval zich een in lid 1 bedoelde situatie voordoet op de koper te verhalen. Tevens erkent de inbrenger het recht van Handel & Wandel om naar zijn eigen keuze nakoming te vorderen van de koper die een betalingstermijn overschrijdt, dan wel over te gaan tot ontbinding van de koop, dan wel eerst nakoming te vorderen van de koper om vervolgens, indien deze vordering niet slaagt, alsnog tot ontbinding van de koop over te gaan.

Artikel 12 Niet-verkochte roerende zaken

12.1 Handel & Wandel is onherroepelijk gemachtigd doch nimmer verplicht onverkochte roerende zaken herveilen, dan wel deze gedurende een periode van tien dagen na de veiling alsnog te verkopen. Dit echter alleen indien die verkoop na de veiling (“naverkoop”), kan plaatsvinden. Handel & Wandel biedt de roerende zaken twee keer ter veiling aan, wanneer een roerende zaak ten tijde van de eerste veiling niet is verkocht wordt de roerende zaak voor de tweede keer ter veiling aangeboden met een gereduceerd openingbod (in beginsel afgerond 30% in mindering). Wanneer een roerende zaak voor de tweede keer niet wordt verkocht dan dient dit goed, binnen de gestelde termijn van 8 maanden vanaf de laatste verkoopdag, door de inbrenger terug opgehaald te worden. Bij het verstrijken van deze termijn is Handel & Wandel gerechtigd het goed te verwijderen of te bewaren, de gemaakte kosten komen voor rekening van de inbrenger.

12.2 Bij een dergelijke verkoop na de veiling (“naverkoop”) blijven de rechten en verplichtingen van inbrenger en Handel & Wandel uit hoofde van deze algemene voorwaarden onverkort gelden zoals zij zouden hebben gegolden in geval van verkoop van de roerende zaak ter veiling.

Artikel 13 Transport/opslag/verzekering voorwerpen

13.1 Alle verpakkingsmaterialen met betrekking tot ter verkoop ingebrachte roerende zaken mogen door Handel & Wandel worden afgevoerd of vernietigd, tenzij uitdrukkelijk door Handel & Wandel met de inbrenger anders overeengekomen.

13.2 Alle door Handel & Wandel in ontvangst genomen roerende zaken worden van opening tot sluit door de aanwezige personeelsleden bewaakt zoals van een goed opdrachtnemer kan worden verwacht. De inbrenger is gerechtigd een ontvangstbewijs te vorderen voor de door Handel & Wandel in ontvangst genomen voorwerpen waarop is aangegeven welke waarde de voorwerpen bij ontvangst naar het voorlopig oordeel van Handel & Wandel vertegenwoordigen.

13.3 Handel & Wandel is gerechtigd maatregelen te treffen voor opslag bij derden van ingezonden of afgegeven roerende zaken en de kosten daarvan in rekening te brengen aan inbrenger.

13.4 De inbrenger dient zich er van bewust te zijn dat de ingebrachte goederen opgeslagen worden op locatie bij Handel en Wandel en enkel verzekerd (gehouden) kunnen worden door de eigenaar van de goederen. Handel en Wandel is geen eigenaar van de ingebrachte goederen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid Handel & Wandel

14.1 Handel & Wandel is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan ingebrachte roerende zaken behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Handel & Wandel.

14.2 In geen geval is Handel & Wandel aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.

14.3 Handel & Wandel is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade aan derden overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte roerende zaken worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Handel & Wandel.

14.4 Het betreden van Handel & Wandel gebouwen en/of terreinen geschiedt op eigen risico.

Artikel 15 Diversen

15.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen inbrenger en Handel & Wandel vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.

15.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.3 Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verband houdende met een tussen Handel & Wandel en de inbrenger gesloten overeenkomst, de totstandkoming van een overeenkomst of deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.